O centru

Centar za socijalnu skrb Ogulin je javna ustanova čiji je osnivač ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Mjesni nadležni centar se odnosi na grad Ogulin i općine: Tounj, Josipdol, Plaški i Saborsko, s pripadajućim naseljima.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Ogulin je u Ogulinu, Vijenac Ive Marinkovića 1.

Umjesto Karoline Svilić Juričić od dana 22.11.2016. godine ravnatelj Centra je Valentina Crnjaković Vuković. dipl. soc. radnik

U Centru za socijalnu skrb Ogulin zaposleno je dvanaest radnika, od toga šest osoba (tri diplomirana socijalna radnika, jedan pravnik, jedan psiholog i jedan upravni pravnik) koje rade na poslovima vezano uz prava iz sustava socijalne skrbi i obiteljskog zakona.

Na administrativnim poslovima vezano uz urudžbeni zapisnik zaposlena je jedna osoba, dvije osobe su zaposlene u računovodstvu, a jedna osoba zaposlena kao vozač i portir

________________________________________________________________________________

Centar na temelju javnih ovlasti:

 1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonom,
 2. provodi ovrhu svojih rješenja,
 3. vodi propisane očevidnike,
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni svojim pravima i interesima,
 7. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima,
 8. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,
 10. vodi evidenciju posvojitelja.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjera nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te pružati pomoći i njege u kući.

Osim navedenih javnih ovlasti centar pruža i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 2. obavlja stručnoanalitičke poslove,
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoći, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge aktivnosti,
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima odraslih,
 5. predlaže mjere unapređenja politike socijalne skrbi,
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 7. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

 

Kada nam se obratiti za pomoć?

 • ako zbog nepovoljnih socio-ekonomskih okolnosti niste u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe
 • ako zbog nesređenih obiteljskih odnosa ne možete postići skladne odnose s članovima obitelji
 • ako imate psihička, tjelesna ili mentalna oboljenja
 • ako ste žrtva obiteljskog nasilja
 • ako ste roditelj ili skrbnik djeci ili mladima s poremećajima u ponašanju
 • ako na području Centra za socijalnu skrb Ogulin imate prijavljeno prebivalište, odnosno boravište

 

Kako?